15-MIX13 15/0 Autumn Mix

15-MIX13 15/0 Autumn Mix

$3.55Price

15-MIX13 - 15/0 Autumn Mix, Japanese, 8gm/2" tube.